Közgyűlési meghívó a Megakrántól

| forrás:
Megakrán Nyrt.
| olvasási idő: kb. 3 perc

A MEGAKRÁN Nyrt. (8060 Mór, Nemes utca 23.; cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban: "MEGAKRÁN Nyrt.", "Társaság") a Magyarország területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozással tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a jelenleg hatályos, 2020. március 16-án megjelent 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 4. §-a alapján rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni, továbbá gyűlés helyszínén tartózkodás tilos, így a jelenlegi jogszabályi rendelkezések alapján közgyűlésen való részvétel jogszerűen nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy Társaságunk Alapszabálya konferencia közgyűlés megtartását nem teszi lehetővé, arra az esetre, amennyiben a fenti kormányrendeleti rendelkezés hatályon kívül helyezésre vagy a közgyűlésen megjelenést lehetővé tevő módon módosításra kerülne, az Igazgatóság a MEGAKRÁN Nyrt. éves rendes közgyűlését az alábbiak szerint hívja össze. A Társaság a jogszabályi környezetet természetesen folyamatosan figyelemmel kíséri, a közgyűlési feltételekben bekövetkező változásokról tisztelt Részvényeseinket minden esetben haladéktalanul tájékoztatjuk.

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 8060 Mór, Nemes utca 23.; cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban: „MEGAKRÁN Nyrt.”, „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését összehívja 2020. április 22. napjára 11 órai kezdettel (továbbiakban: „Közgyűlés”).

A Társaság a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzata 13.1. és 14.3. pontjaiban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlésre ezúton meghívja a Random Capital Broker Zrt-t (székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 2., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046204) mint a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044764) mint piacműködtetőt is.

A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye, 8060 Mór, Nemes utca 23.

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2019. évi éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

2. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól

3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

4. Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában

5. Egyebek

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével

Részvétel és szavazati jog gyakorlása: Minden 1.000 HUF (egyezer forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A Társaság részvénykönyvét az Igazgatóság vezeti.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2020. április 20-án 18:00 óráig.

A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlavezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni. (A meghatalmazás szabályait az Alapszabály 8.1.1. pontja tartalmazza).

Regisztráció: 2020. április 22-én 10:30 órától a Közgyűlés helyszínén (8060 Mór, Nemes u. 23.)

Napirend kiegészítésének joga:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Határozatképesség, megismételt Közgyűlés:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz, vagy a részvényesek 100%-a megjelenik a Közgyűlésen és hozzájárul annak megtartásához. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2020. május 11-én 11 óra, helyszíne a Társaság székhelye (8060 Mór, Nemes u. 23.). A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Közgyűlést megelőző nyilvánosságra hozatal:

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2020. április 01. napjától elérhetők a Társaság (www.megakran.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre egyebekben az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) pontjában, a Közgyűlésre az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) pontjában foglaltak az irányadók.

Random Capital
Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés
Ezt olvasta már?

Hatalmas összeget fektet be az Aldi »

4IG 609 (1,00 ) APPENINN 333 (-2,21 ) AutoWallis 84 (-0,59 ) DELTA 79 (0,13 ) ENEFI 315 (5,00 ) FUTURAQUA 64 (4,92 ) GSPARK 3250 (-0,91 ) Gloster 2800 (2,19 ) MASTERPLAST 704 (-0,28 ) MOL 1685 (-0,35 ) MTELEKOM 364 (0,28 ) NUTEX 23 (2,86 ) OPUS 247 (1,65 ) OTP 9470 (1,39 ) OTT1 164 (1,49 ) RICHTER 6565 (0,23 ) SET Group 58 (0,87 )