Közgyűlési meghívó a Megakrántól

| forrás:
MEGAKRÁN Nyrt.
| szerző: | olvasási idő: kb. 3 perc

A MEGAKRÁN Nyrt. (8060 Mór, Nemes utca 23.; cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban: "MEGAKRÁN Nyrt.", "Társaság") Igazgatósága a Társaság rendkívüli Közgyűlését - amennyiben annak időpontjában a közgyűlés megtartását és az azon való személyes jelenlétet lehetővé tevő jogszabályi feltételek fennállnak - az alábbiak szerint összehívja.

A Társaság a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzata Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjaiban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlésre ezúton meghívja a Random Capital Broker Zrt-t (székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 2., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046204) mint a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. ép. IV. em., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044764) mint piacműködtetőt is.

A Közgyűlés időpontja: 2020. július 03. napja (péntek), 11 óra

A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye, 8060 Mór, Nemes utca 23.

A Közgyűlés napirendje:

  1. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról
  2. Az Igazgatóság Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával kapcsolatban eddig megtett intézkedéseinek jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP Program II.) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára
  3. Döntés részvényfelosztásról, a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával történő átalakításáról, ezzel összefüggésben az Alapszabály 5. (a Társaság alaptőkéje és részvényei) pontja 5.2. alpontja, valamint 9. (A Közgyűlés) pontja 9.5. alpontja módosításáról
  4. Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke feltételes felemelésére átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával
  5. Döntés vállalati kötvény forgalomba hozatalának jóváhagyásáról
  6. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására, illetve megszerzésére
  7. Az Alapszabály módosítása a 4. (A Társaság tevékenységi körei) pont 4.2. alpontja, a 7. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) pont 7.2. alpontja továbbá az időközben bekövetkezett változások és technikai módosítások átvezetése miatt a 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) pont 8.1.2. alpontja, a 11. (Vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes(ek)) pont 11.1., 11.2. 11.3. alpontjai, a 12. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) pont 12.2. c-d) valamint e) alpontjai, a 13. (A Felügyelőbizottság) pont 13.2. alpontja, valamint 14. (Auditbizottság) pont 14.2. alpontja vonatkozásában; az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
  8. Egyebek

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével

Részvétel és szavazati jog gyakorlása:

Minden 1.000 HUF (egyezer forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A Társaság részvénykönyvét az Igazgatóság vezeti.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2020. július 01. napján 18:00 óráig.

A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapír-számlavezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni. (A meghatalmazás szabályait az Alapszabály 8.1.1. pontja tartalmazza).

Regisztráció: 2020. július 03-án 10:30 órától a Közgyűlés helyszínén (8060 Mór, Nemes u. 23.)

Napirend kiegészítésének joga:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Határozatképesség, megismételt Közgyűlés:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz, vagy a részvényesek 100%-a megjelenik a Közgyűlésen és hozzájárul annak megtartásához.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2020. július 23-án 11 óra, helyszíne a Társaság székhelye (8060 Mór, Nemes u. 23.). A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Közgyűlést megelőző nyilvánosságra hozatal:

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2020. június 12. napjától elérhetők a Társaság (www.megakran.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre egyebekben az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) pontjában, a Közgyűlésre az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) pontjában foglaltak az irányadók.

A Társaság kiemelten felhívja tisztelt Részvényesei figyelmét, hogy a fenti Közgyűlés megtartására csak a jelenleg hatályos jogszabályi tilalom hiányában kerülhet sor. A Társaság a Közgyűlést (megismételt Közgyűlést) a jelen hirdetmény szerinti időpontban csak akkor tartja meg, ha annak jogszerűsége a járványügyi előírások alapján biztosított.

A Társaság a jogi szabályozást figyelemmel kíséri, az esetleges változásokról tisztelt Részvényeseit nyilvános közzétételek útján haladéktalanul tájékoztatni fogja.

Random Capital
Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés
Ezt olvasta már?

A szlovák jegybank megelégelte a biztosító tevékenységét »

4IG 608 (1,33 ) AKKO Invest 424 (2,05 ) ALTEO 740 (-1,60 ) APPENINN 329 (1,39 ) AutoWallis 85 (3,79 ) BIF 233 (-2,92 ) CIGPANNONIA 291 (4,30 ) DELTA 80 (3,09 ) DM-KER 42 (-1,18 ) Duna House 310 (4,03 ) ENEFI 295 (-1,67 ) FUTURAQUA 60 (4,20 ) GSPARK 3180 (-0,62 ) Gloster 2628 (1,08 ) KULCSSOFT 1520 (-3,80 ) MASTERPLAST 730 (7,67 ) MOL 1664 (6,74 ) MTELEKOM 367 (-0,14 ) NUTEX 22 (-3,93 ) OPUS 227 (1,11 ) OTP 9440 (5,06 ) OTT1 173 (1,88 ) PANNERGY 688 (-0,29 ) RABA 800 (1,01 ) RICHTER 6770 (0,97 ) SET Group 57 (-2,56 ) TAKAREK 446 (6,19 ) WABERERS 1115 (-1,33 )